Organisationsutveckling


Organisationsutveckling


 

ORGANISATIONSUTVECKLING


Ledning från grunden:

•Är Peremas koncept för medarbetarmätning och organisationsanalys 

•Ersätter den traditionella medarbetarenkäten 

•Kräver större engagemang och insats från uppdragsgivare och anställda  

•Förankrings- och utvecklingsarbete påbörjas i samband med att undersökningen avslutas

•Pågår under en period av 6 - 8 veckor 

•Har använts i näringsliv, kommuner och Svenska Kyrkan

•Tar avstamp i arbetsmiljölagen samt systematiskt arbetsmiljöarbete

•Genomförs av kvalificerade konsulter med lång erfarenhet

•Involverar medarbetarna under hela undersökningsfasen

•Rekommenderas för arbetsplatser med 15-120 anställda

•Fokusering sker på områden, som anses ha stor påverkan på ovanstående


Genomförande

1. Undersökning

-All personal svarar på en enkät

-Presentation av enkätresultat för personal och ledning

-Fastställande av prioriterade områden

2. Fördjupningsintervjuer

-Intervjuer med ett urval av personalen

-Sammanställning och analys av intervjuresultaten

3. Förankring

-Förankring med all personal enligt Peremas metod

-Slutrapportering med förslag till åtgärder