Rekrytering


Rekrytering


 

REKRYTERING


Kandidatutvärdering

Vid rekrytering kan det uppstå situationer där man är tveksam till det slutliga valet av kandidat. Man kan ha två eller tre kandidater att välja mellan eller så vill man helt enkelt känna sig extra övertygad om att den kandidat man valt är den rätta.

Perema arbetar med cirkulära intervjuer istället för tester.

Fördjupad intervju av aktuell kandidat innebär intervju vid tre olika tillfällen. Denna metod inleds med genomgång av relevanta utbildningar och betyg (kunskap). Därefter görs en genomgång av kandidatens erfarenhet av arbetserfarenhet och betyg/intyg. Här läggs stor vikt vid kritiska händelser i kandidatens karriär, både positiva och negativa (erfarenhet). Störst vikt läggs vid genomgång, samtal och analys av kandidatens personlighet. Syftet är framförallt att få en ökad förståelse beträffande personlighet, drivkrafter och motivation samt en fördjupad kunskap om starka och svaga sidor hos personen. Detta för att ge så realistiska förväntningar som möjligt om framtida förhållningssätt och prestationer. Slutligen görs en omfattande analys av aktuell kandidat samt skriftlig och muntlig rapportering till uppdragsgivaren. Hjälp med att ta fram och/eller värdera referenser kan även genomföras vid behov. Uppföljning av rekryteringen sker till kandidat som fått befattningen och till uppdragsgivare efter ca sex månaders anställning. Till kandidat som ej fått befattningen ges möjlighet till feedbacksamtal.